Kvalitetsutvärdering i forskning och utbildning

I sin skrift Samverkan med det omgivande samhälletutgångspunkter och principer (2018) skriver SUHF:s expertgrupp för samverkan: ”Samverkan är en integrerad del av – och enbart relevant i relation till – lärosätenas forskning eller utbildning. Specialiserade samverkansenheter och riktade samverkansstrategier ger strukturella förutsättningar, men själva samverkan måste ske inom forskningen och utbildningen.” (s. 13).

Samverkan kan dock i sig hålla högre eller lägre kvalitet. Hur kan man utvärdera samverkan, då lärosätenas förutsättningar och profiler är så olika? Går det att bedöma utbildningars användbarhet för studenternas framtida arbetsliv? Finns det indikatorer som kan användas för alla sorters samverkan? Hur bedöms ett projekts hållbarhetsaspekter? Och hur kan samverkan integreras i ett kvalitetssäkringssystem?

Samverkan är således inte ett mål i sig, utan ett medel eller arbetssätt för att stärka kvaliteten i forskning och/eller utbildning.

Verktyg för olika typer av kvalitetsbedömning

På sidorna för respektive resurs finns även bakgrundsinformation och kontaktuppgifter till dem som varit delaktiga i att ta fram materialet.

Indikatorer för utvärdering av samverkan

Modell för integrerade kvalitetssäkringssystem

Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning

Metoder för relevansbedömning av utbildning