Ökad relevans och arbetslivsanknytning i utbildningar

God arbetslivsanknytning i utbildningar är något som löpande efterfrågas från såväl studenter som arbetsgivare. Ur lärosätets synvinkel skapar det relevans och ökar utbildningarnas kvalitet och konkurrenskraft.

Enligt Bengtsson (2013) kan olika former av arbetslivsanknytning med fördel sättas in under olika faser av utbildningen: innan (exempelvis externa rådgivare under planeringen av en ny utbildning), under (exempelvis gästföreläsare eller studiebesök) samt mot utbildningens slut (exempelvis externa exjobb eller praktikperioder).

En annan väg till bättre arbetslivsanknytning är praktiknära forskning, som både stärker den vetenskapliga grunden i undervisningen och lärarens kunskap om förhållanden ”på fältet” – något som även kan skapa nya forskningsfrågor.

Verktyg för att förbättra arbetslivsanknytningen i utbildningar

På sidorna för respektive verktyg finns även bakgrundsinformation och kontaktuppgifter till dem som varit delaktiga i att ta fram materialet.

Relevansbedömning av utbildningar
Metoder, fallstudier & checklista för dialog med extern part

Externa självständiga arbeten
Process, avtalsmallar, checklistor och matchmakingverktyg

Utåtriktad personrörlighet för lärare
Handbok – process, inspiration, effekter

Internationell utbildningssamverkan