Bättre förutsättningar för livslångt lärande

Globalisering, digitalisering, automatisering och omstruktureringar – samhällets snabba förändringstakt ställer krav på en lika snabb förnyelse och utveckling av utbildningssystemet. För att möta utmaningarna som rör kompetensförsörjning och arbetsliv, och delvis enligt Styr- och resursutredningens rekommendation, föreslår regeringen i forskningspropositionen 2020 att högskolans ansvar för livslångt lärande förtydligas i högskolelagen.

Fördelarna med livslångt lärande omfattar även anställda inom akademin. Ökad mobilitet för forskare och lärare ger värdefull insikt i förhållanden ”på fältet” och kan omsättas i ökad arbetslivsrelevans i undervisningen. Praktiknära forskning inom exempelvis pedagogik stärker den vetenskapliga grunden i skolan samtidigt som den bidrar till högre kvalitet i lärarutbildningen och till yrkesverksamma lärares utveckling.

Verktyg för att underlätta arbetet för livslångt lärande

Här hittar du verktyg för att underlägga arbetet för livslångt lärande, både ur lärosätets och individens perspektiv. På sidorna för respektive resurs finns även bakgrundsinformation och kontaktuppgifter till dem som varit delaktiga i att ta fram materialet.

Samverkan genom uppdragsutbildning
Organisation, processer, kunddialog

Stärkt tillgång till högre utbildning
Samverkansstrukturer, distansutbildning & regionala effekter

Utåtriktad personrörlighet för lärare
Handbok – process, inspiration, effekter