Projektleveranser

De flesta K3-projekt presenterar sina resultat kring årsskiftet 2020-2021. Här nedan samlas rapporter, handböcker, verktygssamlingar och annat, initialt områdesvis under rubrikerna Incitament, Samhällspåverkan, Kompetensförsörjning samt Kvalitet och uppföljning. Flera projekt har även som en del av leveransen skapat egna webbsidor – se även fliken Projekt.

Här kan du hämta en PPT om K3-projektens resultat och användning.

Incitament

Samhällspåverkan

Kompetensförsörjning

Kvalitet & uppföljning

Material från slutkonferenser

En handfull projekt har arrangerat egna slutkonferenser, där resultaten presenterats och diskuterats med såväl tänkta avnämare som intresserade från sektorn i stort.

Nya vägar: Slutkonferens 30 september

SPETS: Slutkonferens 19 oktober

SKÖN: Slutkonferens 9-10 november

Merut: Slutkonferens 4 december (se även projektsidan)

Gemensamt lärande

Erfarenhetsutbyten, inspiration och kunskapsgenerering – K3-projektens tre år har gett fler resultat utöver de enskilda projektens respektive leveranser.

Det gemensamma lärandet som uppstår när många människor träffas och arbetar tillsammans är något vi ska ta vara på. Förutom de planerade projektleveranserna har det under arbetets gång uppstått en handfull teman ”på tvärsen”; teman sprungna ur ett spontant behov av att diskutera frågor relevanta för alla projekt. Etik- och avtalsfrågorna är exempel på dessa, liksom kommunikation och spridning av resultaten till relevanta målgrupper, som ofta är desamma för flera projekt.

Här finns en del av det gemensamt framtagna materialet från konferenser, workshops och andra möten under de snart tre år som K3-projekten varat. Sidan uppdateras löpande. Saknar eller har du material som borde ligga här? Hör av dig till projektledning@k3-projekten.se!

Filmade webinarier

”På tvärsen”-teman

Etiska frågor

Avtal: material från workshop 2020

Kommunikation & implementering

Interna konferenser

Vad händer efter K3?

Förutom de konkreta projektleveranserna – hur upprätthåller och tillgängliggör vi all den informella kunskap och kompetens som byggts upp vid lärosätena under projektperioden? Erfa-grupper, nationella kunskapbärare, nätverk…? Finns det befintliga strukturer som skulle kunna fungera? Vad tycker du? Brainstorming pågår!