Presentationer från K3-projektens slutkonferens

Missade du K3-konferensen 15-16 april? Här kan du ta del av alla projektpresentationer, bl.a. Filmerna är upplagda som en spellista, så du kan hoppa mellan programpunkterna med fast forward-knappen (fungerar bäst på dator).

Paneldiskussioner från K3-projektens slutkonferens

Här hittar du samtliga paneldiskussioner under K3-projektens slutkonferens, samt de inledande och avslutande anförandena från Eugenia Perez Vico, LU, respektive Anna-Carin Ramsten, Vinnova.

Projektleveranser

De flesta K3-projekt presenterar sina resultat kring årsskiftet 2020-2021. Här nedan samlas rapporter, handböcker, verktygssamlingar och annat, initialt områdesvis under rubrikerna Incitament, Samhällspåverkan, Kompetensförsörjning samt Kvalitet och uppföljning. Flera projekt har även som en del av leveransen skapat egna webbsidor – se även fliken Projekt.

De 18 projekten, kategoriserade efter inriktning.

Incitament & förutsättningar

Samhällspåverkan – Former för samverkan

Kompetensförsörjning

Kvalitet & uppföljning

Material från slutkonferenser

En handfull projekt har arrangerat egna slutkonferenser, där resultaten presenterats och diskuterats med såväl tänkta avnämare som intresserade från sektorn i stort.

Nya vägar: Slutkonferens 30 september

SPETS: Slutkonferens 19 oktober

SKÖN: Slutkonferens 9-10 november

Merut: Slutkonferens 4 december (se även projektsidan)

Gemensamt lärande

Erfarenhetsutbyten, inspiration och kunskapsgenerering – K3-projektens tre år har gett fler resultat utöver de enskilda projektens respektive leveranser.

Det gemensamma lärandet som uppstår när många människor träffas och arbetar tillsammans är något vi ska ta vara på. Förutom de planerade projektleveranserna har det under arbetets gång uppstått en handfull teman ”på tvärsen”; teman sprungna ur ett spontant behov av att diskutera frågor relevanta för alla projekt. Etik- och avtalsfrågorna är exempel på dessa, liksom kommunikation och spridning av resultaten till relevanta målgrupper, som ofta är desamma för flera projekt.

Här finns en del av det gemensamt framtagna materialet från konferenser, workshops och andra möten under de snart tre år som K3-projekten varat. Sidan uppdateras löpande. Saknar eller har du material som borde ligga här? Hör av dig till projektledning@k3-projekten.se!

Filmade webinarier

”På tvärsen”-teman

Etiska frågor

Avtal: material från workshop 2020

Kommunikation & implementering

Interna konferenser

Vad händer efter K3?

Förutom de konkreta projektleveranserna – hur upprätthåller och tillgängliggör vi all den informella kunskap och kompetens som byggts upp vid lärosätena under projektperioden? Erfa-grupper, nationella kunskapbärare, nätverk…? Finns det befintliga strukturer som skulle kunna fungera? Vad tycker du? Brainstorming pågår!