UtvInd

Utveckling av indikatorer för uppföljning av samverkan

Projektet syftar till att utveckla och pröva modeller för lärosätesintern uppföljning av samverkan baserade på set av noggrant utvalda kvantitativa och kvalitativa indikatorer anpassade till såväl olika ämnesområden som lärosätens olika profiler. Målet är att tillhandahålla en väl förankrad och transparent modell för uppföljning/utvärdering av samverkan på olika organisatoriska nivåer som innehåller både ämnesspecifika och generella indikatorer.

Förväntade effekter och resultat

  • Etablering av en modell för lärosätesintern uppföljning av samverkansaktiviteter/processer genom identifiering, testning och analys av ämnesspecifika och generella indikatorer. Modellen ska kunna användas av lärosäten för uppföljning, styrning och kvalitetsutveckling av samverkan – En god förankring av, och acceptans för, framtagna indikatorer och uppföljningsmodell hos såväl ledning som kärnverksamhet 
  • Genom erfarenhetsutbyten och kunskapsspridning mellan deltagande och övriga lärosäten tillgängliggörs uppföljningsmodellen inom sektorn

I projektets inledande fas studerar deltagande lärosäten verksamhetsområden för att i samråd med samverkansparter, kärnverksamhet och forskning ta fram grundläggande indikatorer. I påföljande faser testas indikatorerna på pågående samverkansaktiviteter i nära samarbete med ledning, kärnverksamhet och administration och sammanställs till en flexibel modell för utvärdering och styrning av samverkan. 

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Södertörns högskola

Roll

Kontaktperson

Namn
Dan-Anders Lidholm

Deltagande lärosäten

Södertörns högskola
Högskolan Dalarna
Lunds universitet
Mittuniversitetet
Karlstads universitet
Röda Korsets Högskola

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter