SPETS

Strategiska partnerskap – för effektiv och transparent samverkan

Allt fler lärosäten väljer att ingå långsiktiga strategiska partnerskap med aktörer utanför högskolesektorn. Sådana partnerskap är ömsesidigt värdeskapande och stödjer lärosätenas visioner. Samtidigt har de potential att starkt bidra till lärosätenas differentiering och attraktionskraft, vilket också ökar Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning och utbildning.

Projektet SPETS (Strategiska partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan) har vidareutvecklat metoder och kunskap om att arbeta med långsiktiga partnerskap med organisationer utanför akademin.

Material för strategiska partnerskap:

Ett strategiskt partnerskap innebär en kontinuerlig samverkan med samma partner, som stärker förutsättningarna för en djup kunskap om den andra partens verksamhet, skapar ett ömsesidigt förtroende och leder till olika former av samproduktion. Strukturerade långsiktiga strategiska partnerskap främjar samverkan i olika kontexter med såväl storföretag som små och medelstora företag samt offentlig och ideell verksamhet (se exempel från Malmö nedan).

Webinarium: Idéburen sektors samverkan med Malmö universitet (pdf)

Den 5 oktober diskuterade forskare och representanter från Malmö universitet och idéburna organisationer samverkan mellan akademi och idéburna sektorn.
Mer om strategiska partnerskap och verktyget University Partnership Canvas:

Mer om projektet SPETS

Projektet SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan) har haft som mål att stärka lärosätens förmåga att på ett strukturerat, målinriktat och kommunikativt sätt skapa långsiktiga och värdefulla relationer med strategiskt viktiga, utvalda externa aktörer, vilket på sikt skapar högre kvalitet och relevans i utbildning och forskning.

Projektets målsättning har varit att bidra till:

  • ökad kvalitet i etablerade och nya strategiska partnerskap
  • vidareutvecklade arbetssätt/metoder/verktyg
  • ökad medvetenhet om rollfördelning och framgångsfaktorer
  • intern och extern förankring
  • ömsesidigt långsiktigt lärande.

Se en presentationsfilm om SPETS här (ca 24 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Linnéuniversitetet

Roll

Projektledare

Namn
Åsa Rydell Blom
E-post
asa.blom@lnu.se
Telefonnummer
0470-70 81 26

Deltagande lärosäten

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kristianstad
Karolinska Institutet
Karlstads universitet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö universitet
Sophiahemmet högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet.

Projektets webbplats

https://bit.ly/2WlUYmM