SPETS

Strategiska Partnerskap för Effektiv och Transparent Samverkan

SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan) ska bidra till att öka de 16 medverkande lärosätenas förmåga att på ett strukturerat, målinriktat och kommunikativt sätt skapa långsiktiga och värdefulla relationer med strategiskt viktiga, utvalda externa aktörer, vilket på sikt skapar högre kvalitet och relevans i utbildning och forskning.

Allt fler lärosäten väljer att ingå långsiktiga strategiska partnerskap med aktörer utanför högskolesektorn. Sådana partnerskap är ömsesidigt värdeskapande och stödjer lärosätenas visioner. Samtidigt har de potential att starkt bidra till lärosätenas differentiering och attraktionskraft, vilket också ökar Sveriges internationella konkurrenskraft inom forskning och utbildning. Projektet SPETS (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan), som medfinansieras av Vinnova, syftar till att vidareutveckla metoder och kunskap om att arbeta med långsiktiga partnerskap med organisationer utanför akademin. Linnéuniversitetet leder detta omfattande nationella utvecklingsarbete, där 16 lärosäten av olika karaktär och storlek medverkar.

Projektet ska bidra till

  • ökad kvalitet i etablerade och nya strategiska partnerskap
  • vidareutvecklade arbetssätt/metoder/verktyg
  • ökad medvetenhet om rollfördelning och framgångsfaktorer
  • intern och extern förankring
  • ömsesidigt långsiktigt lärande.

Ett strategiskt partnerskap innebär en kontinuerlig samverkan med samma partner, som stärker förutsättningarna för en djup kunskap om den andra partens verksamhet, skapar ett ömsesidigt förtroende och leder till olika former av samproduktion. Strukturerade långsiktiga strategiska partnerskap främjar samverkan i olika kontexter med såväl storföretag som små och medelstora företag samt offentlig och ideell verksamhet.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Linnéuniversitetet

Roll

Projektledare

Namn
Ola Dagbro
E-post
ola.dagbro@lnu.se
Telefonnummer
0480-446072

Deltagande lärosäten

Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Göteborgs universitet
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kristianstad
Karolinska Institutet
Karlstads universitet
Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Lunds universitet
Malmö universitet
Sophiahemmet högskola
Stockholms universitet
Södertörns högskola
Umeå universitet.

Projektets webbplats

https://bit.ly/2WlUYmM

På gång i projektet

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter