SamSyn

Samverkan synliggjord – begrepp för högskolesektorns samverkan

Hur är det med högskolesektorns språk för samverkan? Vad betyder orden, använder vi samma begrepp och skiljer det sig åt från våra samverkanspartners språkbruk? Samsyn-projektet ska undersöka just det och presentera en vägledande samverkansnomenklatur för universitet och högskolor i en wiki.

Samsyns wiki

”Samsyn” anspelar på syftet att bidra till en ökad förståelse för universitet och högskolors samverkan genom att ta fram envägledande samverkansnomenklatur, en förklarande karta över olika samverkansbegrepp. När alla har tillgång till ett gemensamt språk stärks kommunikationen och därmed förståelsen för vad samverkan är och kan vara, både för universitet och högskolor och för externa samverkansparter. I förlängningen ökar det förutsättningarna för givande samarbeten!

Samsyn-projektet har valt en grundläggande princip: att involvera och ta tillvara flertalet intressenters tankar och bygga upp ett vägledande samverkansspråk som också kan leva vidare efter projekttiden.

Det primära för projektet blir att identifiera de mer väsentliga orden inom samverkansområdet. Vi använder sedan en struktur där begreppen först får en kortare mer allmängiltig definition. För att ta tillvara på olika synsätt eller förklara bakgrunden till definitionen så kompletteras med en mer beskrivande del där olika tillämpningar lyftas fram. Vi anger referenser och tar fram förslag på ordets engelska motsvarighet. Bearbetningen av begreppen görs iterativt. Nya ord tillkommer och definitioner justeras längs vägen.

För att få till nyanserade och hållbara beskrivningar, så arbetas förslagen fram tillsammans med många olika parter, både inom högskolesektorn och brett bland samverkansparter inom allt från den idéburna sektorn till näringsliv

Som ett bärande stöd för projektet används en wiki-plattform. Projektet bygger en egen Samsyn-wiki som har flera funktioner, både som arbetsverktyg och slutresultat. Efter projekttiden förutsätts wikin också leva vidare i någon form som en nationell resurs och det ska utredas under projektets gång. Då kan den vägledande samverkansnomenklaturen för universitet och högskolor finnas kvar i ett samlat format och möjligen vidareutvecklas.

Dessutom har projektet målsättningen att få ut artiklar på Wikipedia. Där blir resultatet helt publikt och högskolesektorns samverkan synliggörs på en av världens mest besökta webbplatser. Den genomarbetade begreppsapparaten aktiveras och blir sedan kommenterad och uppdaterad enlig gängse regler. Det blir ett levande resultat som håller och kan utvecklas över tid.

En viktig del av projektet är också att sprida det vägledande samverkansspråket genom olika informations- och utbildnings-insatser. Projektet kommer att identifiera målgrupper och former i samråd med de involverade parterna, bland annat de andra pågående projekten.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Stockholms universitet

Roll

Har du frågor – eller kanske vill bidra och engagera dig i projektet? Kontakta oss gärna!

E-post
samsyn@su.se
Roll

Projektledare

Namn
Charlotte Rossland
E-post
charlotte.rossland@su.se
Telefonnummer
08-1207 67 55
Roll

Projektkoordinator

Namn
Karin Grelz
E-post
karin.grelz@su.se

Deltagande lärosäten

Stockholms universitet
Malmö universitet
Chalmers tekniska högskola
Högskolan i Gävle
Linköpings universitet
Örebro universitet

Ytterligare en medverkande part är Wikimedia Sverige.

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet