Omar

Omvärldsarenan

Det övergripande syftet med projektet OMAR har varit att utifrån ett tydligt omvärldsfokus utveckla kunskapen om omvärldens roll för arenor, och framgångsfaktorer för samverkansarenor utifrån en omvärldskontext. Vidare är målet att tillsammans med externa partners stärka samverkanskapaciteten hos deltagande lärosäten och vidareutveckla de befintliga arenor som finns hos lärosätena.

Avsikten är att den kunskap och erfarenhet som erhållits ska omvandlas till konkreta omvärldsrelaterade framgångsfaktorer för arenor och därmed komplettera befintlig ”best practice”. Ambitionen är att skapa ökad kunskap kring hur lärosäten effektivt kan följa upp och utvärdera den samverkan som bedrivs i en arena, med avseende på måluppfyllnad och effekter för såväl externa intressenter som för lärosätet. Projektet inkluderar även aspekter som rör framgångsrika organisations- och styrformer för arenor samt arbete med strategier.

Slutrapport från projektet Omvärldsarenan kommer att publiceras här efter sommaren 2021. 

Ett exempel från en av de medverkande arenorna – VISION:

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Högskolan i Skövde

Roll

Koordinator

Namn
Högskolan i Skövde – Rektors stab