MerSam

Meritvärde av samverkansskicklighet

Samverkan och samarbeten med övriga samhället inom områdena forskning, utbildning och innovation utgör en allt viktigare aspekt av högre utbildning. Trots ett ökat fokus på samverkan inom högre lärosäten finns påfallande lite kunskap och riktlinjer kopplat till praxis för hur samverkan och samverkansskicklighet ska värderas och bedömas. Forskare såväl som lärosäten söker nu utveckla riktlinjer, processer och strukturer samt praxis för värdering och bedömning av samverkansskicklighet. Projektet MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet, har haft ambitionen att bidra till detta arbete och föra fram diskussionen nationellt. 

Välkommen att ta del av delrapporter och slutrapport nedan:

Mer om projektet MerSam

Projektet MerSam – Meritvärde av samverkansskicklighet löpte från januari 2018 till december 2020 och har syftat till att studera och pröva hur samverkansskicklighet skrivs fram och bedöms vid lärosäten i Sverige. Projektet inkluderade även ett internationellt perspektiv för att få en uppfattning om hur utländska universitet arbetar med denna fråga.

Projektets övergripande syfte har varit att bidra till ökad kunskap och förståelse, vilket i förlängningen kan bidra till en sammanhållen struktur och ett nationellt arbete med samverkansmeritering. Arbetssättet har varit utforskande och praxisnära med målsättningen att belysa det aktuella läget, ta fram goda exempel och erfarenheter samt föreslå verktyg och sätt att arbeta med samverkansmeritering. Inom ramen för projektet undersöks olika aspekter av samverkansmeriter och samverkansskicklighet som:

  • Hur formuleras samverkansmeriter och samverkansskicklighet i lärosätenas styrande dokument?
  • Hur beskrivs samverkansskicklighet vid rekrytering och befordran?
  • Hur värderas och bedöms samverkansmeriter och samverkansskicklighet?

Utgångspunkten för och allt arbete inom projektet är att samverkan avser samverkan med omgivande samhälle samt samverkansuppgiften som beskriven i Högskolelagen 2§.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Högskolan i Borås

Roll

Projektledare

Namn
Anna Bergstrand
E-post
anna.bergstrand@hb.se
Telefonnummer
07071-866412

Deltagande lärosäten

Blekinge Tekniska Högskola
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Karlstads universitet
KTH Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Lunds universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Uppsala universitet.

Följande lärosäten är (sedan dec 2019):
Malmö universitet
Högskolan i Kristianstad
Linnéuniversitetet

Koordinator för projektet är Högskolan i Borås.