MerSam

Meritvärde av samverkansskicklighet

Projektet kommer att belysa det aktuella läget rörande värdet av samverkan inom meriteringssystemet, utröna behov av eventuella förändringar samt i förekommande fall leverera förslag till konkreta förändringar av styrande dokument och riktlinjer såväl som förändringar som genomförs på lärosätesnivå. Det övergripande målet är att bidra till att skapa en bredare förståelse och sammanhållen strategi och struktur kring meritering kopplat till samverkan.

En avsikt med projektet är att det ska bidra till ett förändrat förhållningssätt till samverkansmeritering inom akademin. För deltagande lärosäten kan projektet bidra till en ökad attraktionskraft avseende rekryteringar vilket i förlängningen skapar goda möjligheter för kvalitetsutveckling inom utbildning och forskning genom ökad samverkan. Ett meriteringssystem där samverkan tillmäts större betydelse skulle i förlängningen kunna bidra till ökad jämställdhet inom akademin då forskning visat att kvinnliga forskare ofta drivs av viljan att resultatet av forskning ska spridas och bidra till förändring.

Projektet pågår under två år med start i december 2017. Projektet är organiserat i fem arbetspaket: tre arbetspaket som utreder det aktuella läget och experimentellt prövar viktiga aspekter för att lyckas med en implementering av meritering av samverkan; ett som fokuserar på lärande och spridning av resultat samt ett för projektledning. Internationell utblick kommer att genomföras. De elva lärosäten som medverkar i projektet representerar tillsammans den mångfald bland lärosäten som finns i Sverige avseende karaktär, storlek, inriktning och organisationsform.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Högskolan i Borås

Roll

Projektledare

Namn
Anna Bergstrand
E-post
anna.bergstrand@hb.se
Telefonnummer
07071-866412

Deltagande lärosäten

Blekinge Tekniska Högskola
Försvarshögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan i Borås
Karlstads universitet
KTH Kungliga tekniska högskolan
Linköpings universitet
Lunds universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Uppsala universitet.

Koordinator för projektet är Högskolan i Borås.

På gång i projektet

Hittade inga händelser

Nyheter från projektet

Hittade inga nyheter