IMP

Implementering av arbetssätt och ökad kunskap om kunskapstillgångar och immateriella rättigheter

Målet har varit att implementera praktiskt tillämpbara arbetssätt för identifiering, värdering och nyttiggörande av kunskapstillgångar för att möjliggöra ökat samverkans- och samhällsansvar. Detta skall ske utifrån den position i området som varje lärosäte befinner sig i idag och utan att lärosätena skall behöva frångå grundläggande akademiska värden om öppenhet och oberoende. 

Projektets arbete har resulterat i plattformen imp-act, som erbjuder dig som arbetar med nyttiggörande- och samverkansstöd verktyg, utbildningsmaterial och casebeskrivningar kopplat till nyttiggörande och samverkan.

Projektet har även tagit fram ett dokument med bedömningar av de förslag som rör samverkan och samhällspåverkan i Styr- och resursutredningen (SOU 2019:6). Ta del av dokumentet här: ”Styr- och resursutredningen och lärosätenas förmåga till stärkt samverkans- och samhällsansvar”.

Mer om projektet IMP

Målet med projektet IMP har varit att utveckla och införa olika arbetssätt som kan identifiera, värdera och nyttiggöra kunskapstillgångar för att göra ett ökat samverkans- och samhällsansvar möjligt.

Projektet har syftat till

  • att öka svenska lärosätens förmåga till stärkt samverkans- och samhällsansvar
  • att få ut mer nyttiggörande och genomslag i samhället av de satsningar på universitet och högskolor som görs (”output”) utan att öka mängden anslagsmedel (”input”)
  • att öka kvaliteten i lärosätenas forskning och utbildning
  • att framtidssäkra lärosätenas möjlighet att bedriva sin verksamhet utan att inskränkas av immaterialrättsliga hinder

Projektet innefattar samverkan, nyttiggörande och genomslag inom både forskning och utbildning samt innefattar samtliga vetenskapsområden inklusive det humanistiska-samhällsvetenskapliga.

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Chalmers & Göteborgs universitet

Roll

Projektägare (Chalmers)

Namn
Fredrik Hörstedt
Titel
Vicerektor för nyttiggörande
E-post
fredrik.horstedt@chalmers.se
Telefonnummer
031-7724322

Deltagande lärosäten

Chalmers tekniska högskola (leder)
Göteborgs universitet
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Karlstad universitet
Karolinska institutet (KI)
Kungliga tekniska högskolan (KTH)
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska högskola
Malmö universitet
Mittuniversitetet
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Stockholms universitet (SU)
Uppsala universitet
Örebro universitet

Dessutom deltar även:
Patent och registreringsverket (PRV)
Swedish incubators and science parks (SISP)