AGERA

SDG Impact Assessment Tool

AGERA – Agenda 2030 som ramverk för konsekvensbeskrivning av samverkan och nyttiggörande

Projektet AGERA har involverat åtta svenska universitet och högskolor med syftet att utveckla våra lärosätens samverkanskapacitet för att, i förlängningen, stärka våra bidrag till Agenda 2030 och uppfyllandet av de globala målen. Det övergripande målet har varit att utveckla arbetssätt för lärosäten som, med Agenda 2030 och de globala målen som ramverk, länkar samman interna processer för samverkan med verktyg för att utvärdera och följa upp effekter av samverkan.

Förväntade effekter och resultat har varit att stärka ingående lärosätens samverkanskapacitet för att på sikt ge ett starkare bidrag till Agenda 2030 och de globala målen. Ingående lärosäten har under projekttiden implementerat nya arbetssätt för att följa och utvärdera samverkansaktiviteters påverkan på de globala målen.

AGERA-projektets slutrapport samt länk till verktyget finns tillgängliga nedan.

Mer om projektet AGERA

Varje lärosäte deltog med en konkret samverkansaktivitet var. Dessa aktiviteter blev fallstudier för att testa så kallad SDG Impact Assessment, vars resultat ska identifiera nya behov av samverkan för att stärka positiv påverkan på de globala målen. Denna metod analyserades därefter för att se hur den ska kunna implementeras som en del av ett lärosätes interna processer för samverkan och vilka förutsättningar som krävs. Slutligen har denna nya arbetsmetod testats och implementerats i olika omfattningar vid samtliga ingående lärosäten.


Presentationsfilm om AGERA (24 min, textad)

Projektinformation

Projektledande lärosäte

Göteborgs universitet

Roll

Kontaktperson

Namn
Anders Ahlbäck
E-post
ahlback@chalmers.se

Deltagande lärosäten

Göteborgs universitet (GU)
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
KTH
Chalmers
Högskolan Kristianstad (HKR)
Mittuniversitetet (MIUN)
Mälardalens högskola (MDH)
Luleå tekniska universitet (LTU)