Om utlysningen

2017 lyste Vinnova ut totalt 100 miljoner kronor för utveckling av svenska lärosätens samverkanskapacitet. Utifrån ett antal teman skickades 18 projektskisser in till Vinnova, som efter bedömning av en extern bedömningsgrupp samt en hearing beviljade medel till 17 projekt.

Utlysningen från 2017 hade föranletts av två omgångar med pilotprojekt 2015 och 2016. Dessa pilotprojekt syftade till att utveckla och testa en modell för att värdera lärosätenas strategiska arbete med samverkan. En skillnad i den senaste utlysningen är därmed att teman och inriktningar på projekten har definierats av lärosätena efter de verksamhetsutvecklingsbehov som sektorn ser.

Programmet som helhet kallas för Utveckling av kunskapstriangeln. Kunskapstriangeln har sedan kommit att förkortas K3 och de 17 nu löpande projekten kallas därför just ”K3-projekten”.

Samtliga listade projekt är resultatet av den tredje K3-utlysningen.