Om K3-projekten

K3-projekten är ett samlingsnamn för 17 projekt som finansieras av Vinnova inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Överlag har projekten pågått sedan november 2017 och avslutas i slutet av 2020. Projekten har utvecklats, leds och genomförs av den svenska universitets- och högskolesektorn. 31 universitet och högskolor deltar i projekten och de flesta lärosäten är delaktiga i flera stycken.

Samverkan

Högskolesektorn har en central roll i Sverige. Tillsammans med Danmark är Sverige det land i världen där forskning på universitet och högskolor utgör störst andel av landets BNP. Sverige tillhör också de länderna i EU med högst andel högutbildade i befolkningen. De kunskaper och kompetenser som finns och skapas inom svenska lärosäten medför en stor potential för att stärka Sveriges konkurrenskraft, möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Det finns samtidigt en potential att genom samverkan stärka kvaliteten i forskning och utbildning vid lärosätena. För att förverkliga potentialen krävs samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället.

I den svenska högskolelagen framgår det att ”[i] högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.

Samverkan är ett brett begrepp som innefattar aktiviteter som genomförs av flera parter, och kan exempelvis innefatta forsknings- och utbildningssamverkan, tekniköverföring och olika former av uppsökande verksamhet. På grund av bredden berörs individer och organisationer på olika nivåer och på flera olika sätt. K3-projekten söker gemensamt bygga kapacitet och hantera viktiga frågeställningar inom denna bredd, alltså från individ- till systemnivå och inom olika former av samverkan.

De specifika målen och temana i K3-projekten har definierats av lärosätena själva. Överlag behandlas en bredd av syften – från metodutveckling för olika former av samverkan, till rekommendationer om processer och system, exempelvis men inte begränsat till meritering, kvalitetssystem och uppföljning. För en fullständig genomgång av de teman och frågor som behandlas, se fliken ”Projekten”.

Koordinering

För att säkerställa ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan K3-projekten och för att skapa förutsättningar för spridning och delning av resultat, finansierar Vinnova ett så kallat koordineringsprojekt.

Koordinering av K3-projekten innefattar aktiviteter för ett löpande utbyte mellan projekten, att möjliggöra samarbeten kring gemensamma frågeställningar och att säkerställa en bred och effektiv spridning av projektens resultat och lärdomar. Projektet utförs av Stockholms universitet och finns på plats sedan våren 2019, och sträcker sig till slutet av 2021.

För kontakt med koordineringsprojektet, se fliken ”Kontakt” till höger. För kontakt med projekten, se respektive projektsida under ”Projekt”.