Om K3-projekten

K3-projekten skapar värden för högskolorna och samhället

K3-projekten är samlingsnamnet för 18 projekt inom ramen för utlysningen ”Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet”. Gemensamt stärker projekten kapacitet och kvalitet inom svensk högskolesamverkan, från individ- till systemnivå, och från initiering till genomslag. Satsningen har utvecklats, letts och genomförts av svenska universitet och lärosäten.
31 universitet och högskolor deltar i projekten och de flesta lärosäten är delaktiga i flera stycken.

I huvudsak genomfördes projekten 2018-2020 och de flesta K3-projekt har nu sina resultat klara. Dessa kommer under sommaren 2021 att samlas och presenteras här. Under våren publiceras resultaten löpande under Resultat & lärande.

K3-koordineringsteamet har även under gång identifierat områden för projektgemensamt lärande och faciliterat en rad möten, workshops och konferenser. Detta mer internt inriktade material finns under Projektgemensamt.

Under våren 2021 har vi från K3-koordineringens sida börjat göra bokslut och titta framåt. Vilka är K3-resultatens styrkor och hur kan vi utveckla den genererade kunskapen vidare? Den dialogen pågår som bäst, men några observationer delar vi med oss av här.

Klicka på bilden för att hämta en PDF-presentation om K3-projekten.

Samverkan

Högskolesektorn har en central roll i Sverige. Tillsammans med Danmark är Sverige det land i världen där forskning på universitet och högskolor utgör störst andel av landets BNP. Sverige tillhör också de länderna i EU med högst andel högutbildade i befolkningen. De kunskaper och kompetenser som finns och skapas inom svenska lärosäten medför en stor potential för att stärka Sveriges konkurrenskraft, möta samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Det finns samtidigt en potential att genom samverkan stärka kvaliteten i forskning och utbildning vid lärosätena. För att förverkliga potentialen krävs samverkan mellan lärosäten och det omgivande samhället.

I den svenska högskolelagen framgår det att ”[i] högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta”.

Samverkan är ett brett begrepp som innefattar aktiviteter som genomförs av flera parter, och kan exempelvis innefatta forsknings- och utbildningssamverkan, tekniköverföring och olika former av uppsökande verksamhet. På grund av bredden berörs individer och organisationer på olika nivåer och på flera olika sätt. K3-projekten söker gemensamt bygga kapacitet och hantera viktiga frågeställningar inom denna bredd, alltså från individ- till systemnivå och inom olika former av samverkan.

De specifika målen och temana i K3-projekten har definierats av lärosätena själva. Överlag behandlas en bredd av syften – från metodutveckling för olika former av samverkan, till rekommendationer om processer och system, exempelvis men inte begränsat till meritering, kvalitetssystem och uppföljning. För en fullständig genomgång av de teman och frågor som behandlas, se fliken ”Projekten”.

Koordinering

För att säkerställa ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan K3-projekten och för att skapa förutsättningar för spridning och delning av resultat, finansierar Vinnova ett så kallat koordineringsprojekt.

Koordinering av K3-projekten innefattar aktiviteter för ett löpande utbyte mellan projekten, att möjliggöra samarbeten kring gemensamma frågeställningar och att säkerställa en bred och effektiv spridning av projektens resultat och lärdomar. Projektet sträcker sig från januari 2019 t.o.m. oktober 2021. Det projektleddes från start av Stockholms universitet och av Luleå Tekniska Universitet fr.o.m. oktober 2020.

För kontakt med koordineringsprojektet, se fliken ”Kontakt” till höger. För kontakt med projekten, se respektive projektsida under ”Projekt”. 

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.