Slutkonferens K3-projekten

  • 15 april 2021 - 16 april 2021
  • 09:00

Varmt välkommen till K3-projektens digitala slutkonferens

Nu kan du ta del av resultaten från de 18 K3-projektens arbete!

Den 15 och 16 april träffas deltagare från Sveriges universitet och högskolor tillsammans med andra berörda aktörer för att summera resultaten av den Vinnova-finansierade stora satsningen på stärkt nyttiggörande genom samverkan. Här finns många användbara metoder som underlättar för den som vill använda samverkan i forskning och undervisning.

Konferensen bjuder på ett fullspäckat schema och genomförs under en och en halv dag. Luleå tekniska universitets rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn öppnar konferensen och följs av KLOSSnets ordförande Mikael Östling som ger en inledning till den första dagen, 15 april, då fokus är på projektens resultat. Vilka är de och hur kan de komma till användning och ge värde?

Dag två, den 16 april, kommer företrädare för några lärosätesledningar beskriva hur samverkan används i deras strategier, följt av att representanter för berörda aktörer från övriga samhället tar upp sina perspektiv på samverkan och behov av metoder. Slutligen en framåtblickande panel som utifrån behov och utmaningar kring samverkan samtalar om framtiden.

I programmet medverkar bl.a. Eva Schelin (VD KK-stiftelsen), Kristina Tegler Jerselius (UKÄ), Eugenia Perez Vico (docent i Innovationsvetenskap, LU) Simon Edström (ordförande SFS), Ulrika Wallén (Svenskt Näringsliv), Fredrika Lagergren Wahlin (vicerektor samverkan, GU) och Alf Karlsson (innovationsutredningen). Vidare deltar Fredrik Hörstedt, SUHF:s expertgrupp för samverkan, i ett panelsamtal som modereras av Cissi Askwall (generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet). Ta chansen att öka dina kunskaper, att inspireras och att bli delaktig i att forma morgondagens satsningar på en utvecklad högskolesamverkan.

”Universitet och högskolor behöver samverka med det omgivande samhället för att verksamheten ska kunna bidra till att möta samhällsutmaningarna, till samhällets utveckling och välfärd liksom hållbar utveckling, konkurrenskraft och fler jobb samt till en hållbar regional utveckling”, skriver regeringen i 2020 års Forsknings- och Innovationsproposition.

K3-projekten har syftat till att både identifiera gemensamma utmaningar och att hitta lösningar på dem. Tillsammans skapar lösningarna effekter som kan stärka samverkan och bidra till att möjliggöra propositionens intentioner. K3-satsningens resultat utgör beslutsunderlag, riktlinjer, metoder och verktyg framtagna för såväl policy- och ledningsnivå som operativ nivå. Vissa är klara att implementeras, andra är förberedda för vidare utveckling efter lokala behov.

Program

Klicka här för detaljerat körschema för presentatörer, talare och andra punktliga

Del 1: 15 april, 09.00 – 15.00

08.30 Drop-in

09.00 Välkomna och officiellt öppnande av K3-projektens slutkonferens  

Pass 1: Former för att bedriva mer och effektivare samverkan för nyttiggörande. Projekten INSA, SPETS, MUSA och ARCS

Pass 2: Bättre förutsättningar för livslångt lärande samt ökad relevans genom arbetslivsanknytning i ordinarie utbildningar. MERUT, PAUS, ESAIM, LUPP och Nya Vägar

Pass 3: Stärkt kvalitet i FoU – Uppföljning, integrerad samverkan och kvalitet i nyttiggörande. IMP, SKÖN, UTVIND, AGERA

11.30 – 12.30 Lunch

Workshop: Vad krävs för att resultaten ska implementeras?

Pass 4: Kritiska förutsättningar för samverkan. SAMSYN, Kurs, SAFIR och MERSAM

Avrundning: sammanfattning av dagen och information om dag 2.

Anmäl dig till del 1, 15 april här (Extern länk)

Del 2: 16 april, 9.15 – 12.00

09.00 Drop-in

09.15 Välkomna och introduktion till dag 2. Summering av projektens resultat och andra inspel från dag 1.

Panel lärosätesledningar: Vilken nytta har lärosätena av dessa resultat, både på ett strategiskt plan och för den ordinarie verksamheten?

Panel sektorsrepresentanter: Vilken användbarhet har resultaten för finansiärer, relevanta myndigheter och näringslivet? I relation till föreslagen omformulering av högskolelagen?

Framåtblick – policy och politiskt (panelsamtal)

Hur tar vi resultaten vidare? Reflektioner från programfinansiären VINNOVA

Avslutning och sammanfattning

Anmäl dig till del 2, 16 april här (Extern länk)

Fler evenemang

Se hela kalendariet
Hittade inga händelser